-->

Bachelor: Kunstmuseum, dialog, krop og billede i billedkunstundervisningen

Af Mette Skovsgaard Sørensen. Problemformulering: Hvordan kan læreren i indskolingen, med inddragelse af kunstmuseet KUNSTEN, kvalificere billedkunstundervisningen i maleri via en kobling mellem dialogbaseret undervisning og kropslig-æstetisk begribelse?

Læs hele opgaven her: Kunstmuseum dialog krop og billede i billedkunstundervisningen

Med udgangspunkt i analyse af praksiserfaring og indsamlet empiri fra et afprøvet undervisningsforløb på KUNSTEN, Aalborg undersøges det nærmere, hvorfor og hvordan kunstmuseet kan inddrages i billedkunstundervisningen i maleri således, at der sker en kvalificering heraf.

Sansning og oplevelse og dialogbaseret undervisning

Dette perspektiv er valgt ud fra mit eget fagsyn, som bygger på en kropslig og sansebaseret tilgang til billedkunstfaget. Det teoretiske grundlag vil derfor være Mogens Hansens teori om billedtænkning – tænkning i mentale forestillinger, som er forankret i kroppen i kroppens bevægelser og i sansningen af det indre og den ydre verden, som er udledt i hans teori om den kropslig- æstetiske begribelse.

Undervisningsforløbet er desuden bygget op omkring professor i pædagogik Olga Dysthes undervisningsform – dialogbaseret undervisning. I lederen til Unge Pædagogers udgivelse om museumsdidaktik, 2011 står der, ”Konkrete oplevelser og praktiske udfordringer giver imidlertid ikke læring i sig selv, men dialog og refleksion af oplevelserne kan skabe mulighed for læring.”

Samarbejde mellem de to institutioner

Opsamlende er det tydeligt, at grundlaget for samarbejde mellem de to institutioner er forskelligt, men samtidig udleder jeg, at der er muligheder i denne forskellighed, idet læreren gennem undervisningsforløb kan bidrage med didaktisk viden og kunnen, mens kunstmuseet får mulighed for at formidle sit indhold. At kunstmuseum og skole har forskellige mål, skal læreren og museet være opmærksomme på, og dette har betydning for lærerens planlægning af undervisningen og anvendelse af kunstmuseet og udbyttet heraf.

Evaluering:  Personal meaning mapping og stimulated recall

Men hvad er det for et udbytte? Personal meaning mapping er en metode der evaluerer på udbyttet af museumsbesøget. Først evaluerede jeg på de eksisterende erfaringer og forudsætninger ved at lade eleven skrive de ord, ideer, billeder og tanker ned, som han/hun associerer med ordet eller frasen. Derefter spurgte jeg ind til, hvorfor eleven skrev det, han/hun gjorde. Denne samtale lader eleven udforske og forklare sine egne opfattelser, følelser og forståelser af et emne. Andet trin er efter besøget på udstillingen. Her evalueres, hvordan elevens kundskaber, tanker og meninger har ændret sig under dennes interaktion med udstillingen.

Derudover bruges metoden Stimulated recall, der  retter sig mod de læreprocesser, som sker under et museumsbesøg. Under besøget observeres og fotograferes. Efter besøget interviewes eleverne med udgangspunkt i det registrerede og fotografiske materiale.

-->